بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله
52 بازدید
محل نشر: پژوهش‌های فقهی » پاییز و زمستان 1390، دوره 7- شماره 10 (16 صفحه - از 33 تا 48)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اختلاف جاعل و عامل در « جنس و نیز صفت جعل » در عقد جعاله منشا ایجاد منازعه ای می گردد که بنا به رای اکثر فقیهان امامیه فرجامی جز تحالف ندارد، مهم ترین معیارهای علت انتخاب راهکار تحالف عبارت اند از: قرار گرفتن توامان جاعل و عامل در وضعیت مدعی و منکر، فقدان قدر مشترک و مورد توافق میان آنان و نیز فقدان هرگونه عامل مرجح. پس از تحالف به دلیل پیوند میان عقد و ادعاهای متعارض، هر دو مشروعیت خود را از دست می دهند و پس از انحلال عقد تنها راه جلوگیری از تضییع حق عامل، پرداخت اجره المثل است که به دلیل ارزش اقتصادی کار انجام شده به امر جاعل در شرع و عرف، وی ضامن پرداخت آن می باشد. تحلیل مساله در راستای توضیح علت انتخاب راهکار تحالف، هدف اصلی مقاله حاضر می باشد واژگان کلیدی: جنس الجعل ، جعاله ، اجرهالمثل ، تحالف